Levantbylbyl


Levantbylbyl, Kemer, Tyrkia.31.03.2010. Foto: Rune Voie.